Esileht > Muusikakool

Muusikakool ja muusikastuudio

Saada link

Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, akordionit, trompetit, trombooni, metsasarve, flööti ning muusikastuudios kitarri ja löökpille. Õpitakse individuaalsete õppekavade alusel, vastavalt õpilase võimetele ja võimalustele. Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja avatud kõigile huvilistele. Õppekavadega saab tutvuda koolituskeskuses ka kohapeal.

Õppe eesmärgid
Vastuvõtt muusikakooli
Milliseid pille saab meie koolis õppida?
Muusikakooli astmed
Hindamine/tunnistused
Mis on: muusikateooria, solfedžo ja muusikaajalugu?

Õppe eesmärgid

Muusikakooli pedagoogide eesmärgiks on oma õpilaste pillimänguoskuse arendamine ja noorte muusikute pidev areng. Iga õpilase puhul on see erinev ja sõltub individuaalsetest eeldustest ning eelistustest. Mitmekülgse tegevuse, õpetamise, suhtlemise ja emotsionaalse lävimise tulemusel soovime näha arenemisvõimelist noort inimest, kes tunneb rõõmu oma õppetööst.

Vastuvõtt muusikakooli

Vastuvõtt ettevalmistusklassi toimub kevadel.

Milliseid pille saab meie koolis õppida?

Meie muusikakoolis saab õppida:
1. Klaverit
2. Viiulit
3. Akordioni
4. Trompetit
5. Trombooni
6. Metsasarve

7. Alti

8. Tuubat

9. Eufooniumit

7. Flööti
7. Kitarri (muusikastuudios)
8. Löökpille
(muusikastuudios)

Muusikakooli astmed

ettevalmistusklass
muusikakooli noorem aste
muusikakooli vanem aste

1.ettevalmistusklass (6-7 aastased lapsed).

Ettevalmistusklass on esimeseks sammuks muusikaga tegelemisel. Õppetöö toimub ühel korral nädalas rühmatunnina. Lauldes ja mängides omandatakse teadmisi ja oskusi edaspidiseks pillimängu õppimiseks. (noodid, rütm,koordinatsioon jne.)

Rütmi-, kõla- ja kehapillidel mängimine ning muusika kuulamine tekitavad huvi ja on arendavad.

Kevadel – arvestades õpilaste ja vanemate soove ning õpetaja soovitusi – valitakse huviala ehk pill, millel mängimist laps õppima hakkab. Muusikakooli I klassi saavad õpilased edasi pingerea alusel. Väga oluline on harjutamisvõimalus. Instrument on kodus või on koht, kus harjutamas käia.

2. muusikakooli noorem aste I, II, III ja IV klass.

I ja II klassis on 2 solfedžotundi ja 2 pillitundi nädalas, III klassis lisandub üks muusikaajaloo tund nädalas, viiuli-, puhkpilli- ja akordioniõpilastel ka üks individuaalne üldklaveritund nädalas.
On võimalus õppida ka lisahuvialasid, õppekavadega saab tutvuda lähemalt Kohila Koolituskeskuses.

Õppeaasta jooksul esineb õpilane vähemalt kahel avalikul kontserdil. Õppeaasta lõpul toimub üleminekueksam huvialas, kus õpilane esitab kaks lugu (I-II klassis).

Peale II klassi eksamit otsustab õppenõukogu, kas kas õpilane jätkab põhiõppes või huviõppes. Otsuse aluseks on õpilase senine areng ning edasijõudmine nii pilliõppes kui ka solfedžos.

Põhiõppe õpilaselt eeldame võimekust, mitmekülgset, piisava-arvulist ja tasemele vastava repertuaari omandamist ning pidevat iseseisvat tööd.

Huviõppe õpilane jõuab vähem lugusid selgeks õppida ning omandatud repertuaar on lihtsam.Põhjuseks võib olla suurem hõivatus mujal, nõrgemad eeldused.

IV klassi õpilased sooritavad kevadel noorema astme lõpueksamid:

1) huviala-pillil tuleb esitada kolm lugu

2) solfedžos/muusikateoorias (laulmine, kuulamine, muusikateooria)

Õpilasele väljastatakse lõputunnistus, kus on välja toodud, kas õpilane omandas põhiõppe või huviõppe ainekavad.

Kui õpilane soovib jätkata vanemas astmes, peavad olema täidetud teatud tingimused:

* head õpitulemused - tasemele ja klassile vastava raskusastmega repertuaar ning piisav omandatud lugude arv.

* iseseisva töötegemise oskus: on omandatud harjutamise harjumus (harjutada tuleb vähemalt kolm tundi nädalas) ja see peab sisaldama iseseisvat nooditeksti õppimist.

* õpilase isiklik soov/tahe edasi õppida.


3. muusikakooli vanem aste V, VI ja VII klass.

Vanemas astmes jätkub õppetöö põhi- ja huviõppes 2 pilli-, 2 solfedźo-, 1 muusikaajalootund nädalas.
Vastavalt kooli ja õpilase soovidele ja võimalustele, võib saada 1 ansambli- või 1 klaverisaatekujunduse tunni nädalas.
Lisandub vabaõppe võimalus. Vabaõpe ei sisalda kõiki põhi- ja huviõppes olevaid kohustuslikke õppeaineid. Vabaõppes õppimist võimaldatakse õpilastele, kes on pillimängus tublid ja hoolsad harjutajad, kuid kes erinevatel põhjustel (tervis,transpordiprobleemid, tihe ajakava jne) ei jõua kõikides tundides käia.


Hindamine ja tunnistused

Muusikakooli lõpetamisel saab õpilane kas põhiõppe, huviõppe või vabaõppe lõputunnistuse. Vabaõppe tunnistusele on märgitud õpilase individuaalne õppekava - läbitud õppeained ja nende maht.

Enne lõpetamist tuleb sooritada lõpueksamid. Põhi- ja huviõppes on need sarnaselt noorema astme lõpueksamitega huviala ning solfedžo/muusikateooria. Nõudmised on kirjas ainekavades. Vabaõppe õpilane sooritab eksami huvialas, kui osales ka solfedžo tundides, siis ka solfedžo eksami.

Mis on: muusikateooria, solfedžo ja muusikaajalugu?

Solfedžo tunnis õpetatakse ka muusikateooriat, mis õpetab üksiknootide jadas, nii horisontaalis kui vertikaalis nägema seoseid ja süsteeme, mis kergendab nooditekstis orienteerumist ning aitab huvialatundides repertuaari omandadamist.

Solfedźo arendab muusikalist kuulmist ning rütmitunnet.

Muusikaajalugu õpetab muusikat kuulama ning aitab orienteeruda erinevates ajastustes ja muusikastiilides.

Muusikastuudio

Löökpilli huviala

Vastuvõtutingimused:

Löökpilli huvialale võetakse vastu õpilasi alates 11. eluaastast.
Löökpilli huvialale õppima asumisel ei ole tingimuseks, et õpilasel peab endal trummikomplekt olema, kuid eeldatakse, et õpilane leiab võimaluse löökpillide harjutamiseks väljaspool stuudio õppeaega.
Löökpillide õppima asumisel ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.
Vastuvõtt toimub katsete alusel.
Katsetel tuleb õpilasel sooritada erinevaid rütmi- ja koordinatsiooniharjutusi.

Õppe eesmärgid:

Lühikirjeldus: Eesmärgiks on lapse isiksuse ja muusikaliste võimete mitmekülgne arendamine. Erilist tähelepanu pööratakse rütmikale ja koordinatsioonile. Olulisel kohal on ansamblimäng nii löökpilliansamblis kui ka teiste erialadega koostöös toimuvates ansamblites. Tähtis on õpilase pidev individuaalne ja jõukohane areng.

Õppe kestus: Löökpillide huviala õppe kestus muusikastuudios on 3 aastat.
Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui kool seda võimaldada saab.

Õppe korraldus: Õppetöö toimub muusikakooli muusikastuudios. Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.

Kitarri huviala

1. Vastuvõtutingimused :

Kitarristuudiosse võetakse vastu õpilasi alates 11. eluaastast.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks eeldatakse akustilise kitarri olemasolu.

Kitarristuudiosse õppima asumiseks ei eeldata eelnevaid muusikaalaseid teadmisi.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Katsed on suulised. Esitada tuleb üks vabalt valitud laul (a-cappella), järgneb rütmiharjutus ning kuulamisharjutus.

2. Kitarriõppe eesmärk

Praktilise musitseerimisoskuse (laulude saatmine kitarril, lihtsamate palade mängimine) omandamine.

Õppe kestus: Kitarri huviala õppe kestus muusikastuudios on 3 aastat. Edukamatel on võimalus jääda lisa-aastale, kui seda kool saab võimaldada.

Õppe korraldus: Õppetöö toimub muusikakooli muusikastuudios. Pilliõpe toimub individuaaltundides ja ansamblimäng rühmatundides. Tunni pikkus on 45 min. Kaks korda aastas toimuvad kontserdid, kus õpilased esitavad poolaasta jooksul õpitut.

Õppekavaga saab tutvuda kohapeal.


 

Kalender

<<  Märts 2023  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Sisselogimine